เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง ( แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ )
          ตำบลสันทราย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 โดยมีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 143 กิโลเมตร อยู่ทิศใต้ของอำเภอฝาง ห่างจากตัวอำเภอฝาง ระยะทาง 7 กิโลเมตร มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 512 เมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                    ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
                    ทิศใต้                     ติดต่อกับ ตำบลแม่คะ และตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
                    ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
                    ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

1.2 เนื้อที่ ( แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่ )
                    ตำบลสันทราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 36,375 ไร่ หรือประมาณ 58.2 ตารางกิโลเมตร
                    พื้นที่ภูเขา พื้นที่โล่ง และที่สาธารณะ                    จำนวน 12,404 ไร่
                    พื้นที่การเกษตร                                                  จำนวน 22,068 ไร่
                    พื้นที่อยู่อาศัย                                                     จำนวน 1,903 ไร่

1.3 ภูมิประเทศ
          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ( บริเวณที่ราบเชิงเขามีบ้างแต่เป็นส่วนน้อย )มีจำนวนน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร มีแม่น้ำฝาง ลำน้ำแม่มาว ลำน้ำห้วยงู นอกจากนี้ยังมี ลำห้วยเล็กๆ อยู่หลายแห่งซึ่งจะมีน้ำใช้เฉพาะในฤดูฝน และส่วนใหญ่ในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง

1.4 ภูมิอากาศ
          ตำบลสันทราย มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี 3 ฤดู คือ
                    - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อน บางครั้งวัดได้ถึง 29 - 40 องศาเซลเซียส
                    - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน – ตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1.4 - 7 มิลลิเมตร
                    - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม – กุมภาพันธ์ จะมีอากาศหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณบนพื้นที่สูง อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 2 - 10 องศาเซลเซียส

1.5 สภาพแวดล้อม
แหล่งน้ำ
                    -ลำน้ำ               3 สาย
                    -สระน้ำ              2 แห่ง
                    -หนองน้ำ           21 แห่ง
                    -บ่อน้ำตื้น           1,464 แห่ง
                    -บ่อบาดาล         22 แห่ง
                    -ฝาย                  11 สาย
                    -ลำเหมือง           11 สาย

ประปา
                    - ระบบประปาหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน
                    - ระบบประปาภูมิภาค 6 หมู่บ้าน

สภาพถนน
                    คอนกรีต จำนวน 125 สาย ระยะทาง 24.347 กม.
                    ลาดยาง จำนวน 21 สาย ระยะทาง 29.562 กม.
                    ลูกรัง จำนวน 55 สาย ระยะทาง 19.233 กม.
                    หินคลุก จำนวน 27 สาย ระยะทาง 5.787 กม.

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน
          - สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน เหมาะสำหรับการทำไร่ ทำสวนโดยเฉพาะกระเทียม และมันฝรั่ง สภาพของดินที่อยู่ในพื้นที่เป็นที่ลาดถึงลาดชันเวลาฝนตก
ทำให้มีการชะล้างหน้าดินทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาดิน

ทรัพยากรน้ำ
          - พื้นที่ส่วนใหญ่มีน้ำตามธรรมชาติ มีลำห้วยเล็กๆ อยู่หลายแห่ง ลำห้วยเหล่านี้จะมีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝน ดังนั้นในฤดูแล้วจะทำให้พื้นที่บางแห่งขาดแคลนน้ำ

ทรัพยากรป่าไม้
          - พื้นที่เกือบร้อยละ 8 เป็นป่าชุมชน

 ข้อมูลด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

อาชีพ
          ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพทำนา ทำไร่
                    - พื้นที่ทำนา 7,222 ไร่
                    - พื้นที่ทำสวน 6,300 ไร่

พื้นที่สวนที่สำคัญ ได้แก่
                    1. ส้ม จำนวน 4,887ไร่ ผลผลิต 12,212.5 ตัน/ปี
                    2. มะม่วง จำนวน 120 ไร่ ผลผลิต 72 ตัน/ปี
                    3. ลำไย จำนวน 215 ไร่ ผลผลิต 150.5 ตัน/ปี
                    4. ลิ้นจี่ จำนวน 622 ไร่ ผลผลิต 622 ตัน/ปี

พื้นที่ทำไร่และพื้นที่อื่นๆ ประมาณ 4,065 ไร่
พืชไร่ที่สำคัญได้แก่
                    1. ถั่วเหลือง จำนวน 968 ไร่ ผลผลิต 2,516.8 ตัน/ปี
                    2. มันฝรั่ง จำนวน 686 ไร่ ผลผลิต 2,401 ตัน/ปี
                    3. กระเทียม จำนวน 1,220ไร่ ผลผลิต 3,050 ตัน/ปี
                    4. หอมหัวใหญ่ จำนวน 528 ไร่ ผลผลิต 2,640 ตัน/ปี
                    5. พริกขี้หนูใหญ่ จำนวน 663 ไร่ ผลผลิต 530.4 ตัน/ปี

ปศุสัตว์ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ
                    1. โค 142 ตัว
                    2. กระบือ 26 ตัว
                    3. สุกร 2,611 ตัว
                    4. เป็ด 143 ตัว
                    5. ไก่ 16,469 ตัว
                    6. แพะ 25 ตัว

การอุตสาหกรรม
                    มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน ได้แก่ การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น พริกลาบ น้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปมันฝรั่ง การผลิตไข่เค็ม การทำผ้าห่มนวม การทำผ้าเช็ดเท้าจากเศษผ้า การทำเครื่องประดับจากเส้นด้าย

 

การปกครอง

                    ข้อมูล ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1 แม่มาว 287 339 626
2 นันทาราม 228 266 494
3 สันทราย 317 349 666
4 ห้วยงูนอก 369 393 762
5 ห้วยงูใน 585 625 1,210
6 ต้นส้าน 191 227 418
7 สองแคว 475 514 989
8 สันต้นดู่ 379 370 749
9 ห้วยงูกลาง 273 284 557
10 สบมาว 220 274 494
11 ใหม่สันต้นดู่ 361 391 752
12 สันป่าข่า 137 141 278
13 สันหนองเขียว 405 429 834
14 ใหม่เหนือ 224 255 479
15 ท่ากว้าง 251 268 519
16 สันทรายเหนือ 361 406 767
17 ต้นส้านใน 210 216 426
รวม 5,273 5,747 11,020

 

       จำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน

                    หมู่บ้านในเขตตำบลสันทรายทั้ง 17 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง 17 หมู่
                    หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว มีพื้นที่ประมาณ 354 ไร่ หรือ 0.57 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม มีพื้นที่ประมาณ 422 ไร่ หรือ 0.68 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย มีพื้นที่ประมาณ 2,600 ไร่ หรือ 4.16 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก มีพื้นที่ประมาณ 5,796 ไร่ หรือ 9.27 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน มีพื้นที่ประมาณ 6,788 ไร่ หรือ 10.86 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน มีพื้นที่ประมาณ 750 ไร่ หรือ 1.20 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว มีพื้นที่ประมาณ 230 ไร่ หรือ 0.37 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ มีพื้นที่ประมาณ 5,796 ไร่ หรือ 9.27 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง มีพื้นที่ประมาณ 5,708 ไร่ หรือ 9.13 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ หรือ 0.40 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 11 บ้านบ้านใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 4,796 ไร่ หรือ 7.67 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าข่า มีพื้นที่ประมาณ 750 ไร่ หรือ 1.20 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว มีพื้นที่ประมาณ 633 ไร่ หรือ 1.01 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เหนือ มีพื้นที่ประมาณ 375 ไร่ หรือ 0.60 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง มีพื้นที่ประมาณ 562 ไร่ หรือ 0.90 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 279 ไร่ หรือ 0.45 ตารางกิโลเมตร
                    หมู่ที่ 17 บ้านต้นส้านใน มีพื้นที่ประมาณ 286 ไร่ หรือ 0.46 ตารางกิโลเมตร

การศึกษา
       โรงเรียนมีทั้งหมด จำนวน 5 แห่ง
                      - โรงเรียนวัดนันทาราม หมู่ที่ 2 ( โรงเรียนขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
                      - โรงเรียนบ้านสันทราย หมู่ที่ 3
                      - โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7
                      - โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 11
                      - โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่ 9 ( โรงเรียนขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
                     ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 จำนวน 2 แห่ง
                       หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
                       หมู่ที่ 11 จำนวน 1 แห่ง

 การศาสนา

                    ประชาชนในตำบลสันทรายนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 94.85  มีวัดทั้งหมด 9 แห่ง ดังนี้
                    - วัดนันทาราม หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม
                    - วัดศรีมงคล หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย
                    - วัดโสตยาราม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก
                    - วัดโสภณาราม หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน
                    - วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว
                    - วัดสุนทราราม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง
                    - วัดสันต้นดู่ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สันต้นดู่
                    - วัดศรีถ้อย หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าข่า
                    - วัดต้นส้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ 17 บ้านต้นส้านใน

โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง
                    ร้อยละ 5.15 นับถือศาสนาคริสต์

สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
                    1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสองแคว หมู่ที่ 7  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
                    2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยงูนอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                    มีสถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านสันทราย หมู่ที่ 3

การโทรคมนาคม
                    มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 12 ตู้ ( แห่ง )
                    มีตู้ไปรษณีย์ 2 แห่ง

การไฟฟ้า
                    มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 4,236 ครัวเรือน

 

 ข้อมูลมวลชนจัดตั้ง

                    ลูกเสือชาวบ้าน                                               400    คน

                    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                    30      คน

                    อาสาสมัครสาธารณสุข                                    260     คน

                    อาสาสมัครตำรวจชุมชน                                    10     คน

                    อาสาพัฒนาชุมชน                                            34     คน

                    ตำรวจบ้าน                                                       50     คน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1)     การรวมกลุ่มของชุมชน  และพื้นที่

                    จำนวนกลุ่มของประชาชน   20      กลุ่ม  แยกประเภทกลุ่ม

                    -    กลุ่มอาชีพ           15  กลุ่ม

                    -    กลุ่มออมทรัพย์       5  กลุ่ม

2)    จุดเด่นของพื้นที่ ( ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล )

                    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะต่อการเกษตรกรรม  การค้า  และการส่งเสริมอาชีพ                                  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1 แม่มาว 293 340 633
2 นันทาราม 229 264 493
3 สันทราย 315 342 657
4 ห้วยงูนอก 374 389 763
5 ห้วยงูใน 597 633 1230
6 ต้นส้าน 187 226 413
7 สองแคว 479 516 995
8 สันต้นดู่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 31
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 128
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 390
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 697
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 2,885
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 68,327
วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน