เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.      ด้านกายภาพ

         1.1    ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนตำบล

                   ตำบลสันทราย  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  107  โดยมีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่   143  กิโลเมตร   อยู่ทิศใต้ของอำเภอฝาง  
ห่างจากตัวอำเภอฝาง ระยะทาง 7 กิโลเมตร   มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล  512 เมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                   ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลเวียง  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศใต้                ติดต่อกับ  ตำบลแม่คะ  และตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่  ( แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่ )

ตำบลสันทราย  มีเนื้อที่ทั้งหมด  36,375  ไร่  หรือประมาณ  58.2  ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ภูเขา  พื้นที่โล่ง  และที่สาธารณะ      จำนวน     12,404     ไร่

พื้นที่การเกษตร                                      จำนวน     22,068     ไร่

พื้นที่อยู่อาศัย                                         จำนวน      1,903      ไร่

 

           1.2    ลักษณะภูมิประเทศ

                    สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ (บริเวณที่ราบเชิงเขามีบ้างแต่เป็นส่วนน้อย)  มีจำนวนน้อย  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร  มีแม่น้ำฝาง  ลำน้ำแม่มาว  ลำน้ำห้วยงู  นอกจากนี้ยังมี  ลำห้วยเล็กๆ อยู่หลายแห่งซึ่งจะมีน้ำใช้เฉพาะในฤดูฝน  และส่วนใหญ่ในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง

 

           1.3    ลักษณะภูมิอากาศ

                    ตำบลสันทราย  มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น  มี   3  ฤดู  คือ

                          -  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  มีนาคม – พฤษภาคม     อากาศค่อนข้างร้อนบางครั้งวัดได้ถึง  29 - 40  องศาเซลเซียส

                          -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  มิถุนายน – ตุลาคม         โดยจะมีฝนตกชุก  ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ  1.4 - 7 มิลลิเมตร

                          -  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่  ตุลาคม – กุมภาพันธ์   จะมีอากาศหนาวจัดโดยเฉพาะบริเวณบนพื้นที่สูง  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  2 - 10  องศาเซลเซียส

     

        1.4    ลักษณะของดิน

                 สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน  เหมาะสำหรับการทำไร่  ทำสวนโดยเฉพาะกระเทียม และมันฝรั่ง  สภาพของดินที่อยู่ในพื้นที่เป็นที่ลาดถึงลาดชันเวลาฝนตกทำให้มีการชะล้างหน้าดินทำให้         

                     

2.      ด้านการเมือง/การปกครอง

         2.1    เขตการปกครอง

ตำบลสันทราย ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว                    มีพื้นที่ประมาณ   354 ไร่           หรือ   0.57  ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม                มีพื้นที่ประมาณ   422 ไร่           หรือ   0.68  ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย                  มีพื้นที่ประมาณ 2,600 ไร่          หรือ   4.16  ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก                มีพื้นที่ประมาณ 5,796 ไร่          หรือ   9.27  ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน                   มีพื้นที่ประมาณ 6,788 ไร่          หรือ   0.86  ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน                    มีพื้นที่ประมาณ   750 ไร่           หรือ   1.20  ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว                   มีพื้นที่ประมาณ   230 ไร่          หรือ   0.37  ตารางกิโลเมตร  

หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่                    มีพื้นที่ประมาณ 5,796 ไร่          หรือ   9.27  ตารางกิโลเมตร  

หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง               มีพื้นที่ประมาณ 5,708 ไร่          หรือ   9.13  ตารางกิโลเมตร  

หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว                   มีพื้นที่ประมาณ   250 ไร่          หรือ   0.40  ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านใหม่                 มีพื้นที่ประมาณ 4,796 ไร่          หรือ   7.67  ตารางกิโลเมตร  

หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าข่า                 มีพื้นที่ประมาณ   750 ไร่          หรือ   1.20  ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว         มีพื้นที่ประมาณ   633 ไร่          หรือ   1.01  ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เหนือ                มีพื้นที่ประมาณ   375 ไร่          หรือ   0.60  ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง                  มีพื้นที่ประมาณ   562 ไร่          หรือ   0.90  ตารางกิโลเมตร  

หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ         มีพื้นที่ประมาณ   279 ไร่          หรือ   0.45  ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ 17 บ้านต้นส้านใน               มีพื้นที่ประมาณ   286 ไร่          หรือ   0.46  ตารางกิโลเมตร

 

         2.2  การเลือกตั้ง

                การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสันทราย มีจำนวน 17 หมู่บ้าน แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต สมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน  12  คน มีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน

 

3.    ประชากร

       3.1    ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี )

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร ธันวาคม 2561

จำนวนประชากร  ธันวาคม 2562

จำนวนประชากร  ธันวาคม 2563

จำนวนประชากร  ธันวาคม 2564

จำนวนประชากร  พฤษภาคม 2565

1

แม่มาว

626

621

614

597

595

2

นันทาราม

494

494

481

458

455

3

สันทราย

666

669

635

636

630

4

ห้วยงูนอก

762

764

758

757

751

5

ห้วยงูใน

1,210

1,199

1,032

1024

1,018

6

ต้นส้าน

418

415

402

399

298

7

สองแคว

989

994

915

912

908

8

สันต้นดู่

749

751

746

751

750

9

ห้วยงูกลาง

557

555

488

484

486

10

สบมาว

494

494

489

486

484

11

ใหม่สันต้นดู่

752

754

727

722

723

12

สันป่าข่า

278

272

264

264

262

13

สันหนองเขียว

834

830

475

800

804

14

ใหม่เหนือ

479

488

513

470

475

15

ท่ากว้าง

519

513

468

474

475

16

สันทรายเหนือ

767

762

773

752

751

17

ต้นส้านใน

426

423

417

419

414

รวม

11,020

10,998

10,197

10,405

10,279

 

ข้อมูลของ  ตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ ของเดือนเมษายน พ.ศ.  2564

จำนวนครัวเรือน    4,902  ครัวเรือน   จำนวนประชากร    10,998  คน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม

ชาย

หญิง

1

แม่มาว

257

272

323

600

2

นันทาราม

233

208

247

455

3

สันทราย

415

287

343

630

4

ห้วยงูนอก

36

364

387

751

5

ห้วยงูใน

431

500

518

1,018

6

ต้นส้าน

214

180

218

398

7

สองแคว

626

433

475

908

8

สันต้นดู่

291

377

373

750

9

ห้วยงูกลาง

226

242

244

486

10

สบมาว

210

229

255

484

11

ใหม่สันต้นดู่

322

350

373

723

12

สันป่าข่า

114

128

134

262

13

สันหนองเขียว

36

391

413

804

14

ใหม่เหนือ

191

219

256

475

15

ท่ากว้าง

225

225

250

475

16

สันทรายเหนือ

347

349

402

751

17

ต้นส้านใน

158

202

212

414

รวม

4,902

5,258

5,740

10,998

 

            3.2    ช่วงอายุและจำนวนประชากร

                      ตาราง  :  ข้อมูลประชากร  แยกตามเพศและอายุ   ณ  เดือนเมษายน 2562

 

ช่วงอายุประชากร  (ปี)

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม  (คน)

0-9

461 

447 

908

10-19

596 

550

1,146

20-29

645

683

1,328

30-39

717

738

1,455

40-49

758

738

1,496

50-59

805

1,006

1,811

60-69

828

1,012

1,840

70-79

335

385

720

80-89

140

167

307

90-99

25

34

59

100  ปีขึ้นไป

-

-

-

รวม

5,310

5,760

11,070

 

4.      สภาพทางสังคม

         4.1 การศึกษา

     โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย   จำนวน   7   แห่ง

 1. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                        ตั้งอยู่หมู่  7 
 2. โรงเรียนวัดนันทาราม                         ตั้งอยู่หมู่  2  ( โรงเรียนขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
 3. โรงเรียนบ้านสันทราย                         ตั้งอยู่หมู่  3 
 4. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง                        ตั้งอยู่หมู่  7
 5. โรงเรียนบ้านสันต้นดู่                          ตั้งอยู่หมู่ 11
 6. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง                     ตั้งอยู่หมู่  9   (โรงเรียนขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
 7. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย        ตั้งอยู่หมู่ที่ 15

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  4  แห่ง  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต้นดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแคว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงู ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

 

           4.2 สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน  2  แห่ง

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสองแคว หมู่ที่ 7 ตั้งอยู่  หมู่ที่   7  บ้านสองแคว  ตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

       2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยงูนอก ตั้งอยู่  หมู่ที่   4  บ้านห้วยงูนอก  ตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

 

           4.3 อาชญากรรม

                  -

           4.4 ยาเสพติด

สถานการณ์ยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย ทั้ง 17 หมู่บ้าน สถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย

           -  หมู่บ้านสีแดง    (มาก)                   จำนวน 2 หมู่บ้าน

           -  หมู่บ้านสีเหลือง (ปานกลาง)             จำนวน 2 หมู่บ้าน

           -  หมู่บ้านสีเขียว  (เบาบาง)                จำนวน 3 หมู่บ้าน

           -  หมู่บ้านสีขาว   (ปลอดยาเสพติด)       จำนวน 10 หมู่บ้าน

แต่ละหมู่บ้านอยู่ในขั้นตอนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการ 9 ขั้นตอน ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพติด

 

          4.5 การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลตำบลสันทราย สำรวจ เดือน เมษายน  2564

มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ            จำนวน   2735    คน

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ                   จำนวน    369     คน

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์               จำนวน     76      คน

 

 5.      ระบบบริการพื้นฐาน

          5.1    การคมนาคมขนส่ง 

 

หมู่ที่

จำนวน

สายทางรวม (สาย)

ถนนลาดยางแอสฟัลส์(สาย)

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(สาย)

ถนนลูกรัง(สาย)

ทางลำลอง

(สาย)

1

18

10

6

2

-

2

16

2

13

1

-

3

21

1

11

6

3

4

14

-

11

2

1

5

18

-

5

13

-

6

7

-

7

-

-

7

15

2

12

1

-

8

20

3

11

6

-

9

14

-

11

3

-

10

7

-

7

-

-

11

17

-

8

6

3

12

10

-

6

4

-

13

31

2

14

11

4

14

6

-

6

-

-

15

10

1

9

-

-

16

18

1

14

3

-

17

8

-

7

1

-

รวม

250

22

158

59

11

 

 

        ถนนเชื่อมระหว่างตำบล

 

 

สาย

จำนวน

สายทางรวม (สาย)

ถนนลาดยางแอสฟัลส์(สาย)

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(สาย)

ถนนลูกรัง(สาย)

ทางลำลอง

(สาย)

1. บ้านห้วยงูใน-บ้านหนองยาว

-

1

-

-

-

2. บ้านสันหนองเขียว-บ้านสันป่าเกี๊ยะ

-

-

-

1

-

3. บ้านห้วยงูใน-บ้านเวียงหวาย

-

-

-

1

-

4. บ้านห้วยงูใน-บ้านป่าฮิ้น

-

-

-

1

-

5. บ้านห้วยงูใน-บ้านม่อนปิ่นใต้

-

-

-

1

-

6. บ้านห้วยงูใน-บ้านม่อนปิ่นใต้

-

-

1

-

-

7. บ้านแม่มาว-บ้านหนองบัว

-

-

1

-

-

8. บ้านสบมาว-บ้านสันป่าไหน่

-

-

1

-

-

9. บ้านสันต้นดู่-บ้านปางผึ้ง

-

-

1

-

-

 

 

          5.2  การไฟฟ้า

                 มีระบบไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  เดิม 4,760   ปัจจุบัน   ครัวเรือน 

 

          5.3   การประปา

                  มีระบบน้ำประปา(การประปาส่วนภูมิภาค)  จำนวน  6  หมู่บ้าน

ได้แก่หมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 10, 16

                 มีระบบน้ำประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน  13 หมู่บ้าน

ได้แก่ หมู่ที่ 3, 4, 5,  6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17

 

          5.4  โทรศัพท์

                    ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

 

          5.5   ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณภ์

                   ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ฝาง  ตั้งอยู่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร

 

         5.6 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตตำบลสันทราย

               1.    สนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว

                      - สนามกีฬาหมู่บ้าน

                      - สนามกีฬาโรงเรียนวัดนันทาราม

               2.   สนามกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม

                     - สนามเปตองหมู่บ้าน

                      -สนามกีฬาโรงเรียนวัดนันทาราม

               3.   สนามกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย

                     - สนามกีฬาหมู่บ้าน

                    - สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันทราย

               4.    สนามกีฬา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก

                    - สนามกีฬาหมู่บ้าน

               5.    สนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน

                   - สนามเปตองหมู่บ้าน

               6.    สนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน

                  - สนามเปตองหมู่บ้าน

               7.   สนามกีฬา หมู่ที่ 7 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

                  - สนามกีฬาโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

                  - สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เทศบาลตำบลสันทราย

               8.    สนามกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่

                  - สนามเปตองหมู่บ้าน

                   - ลานกีฬา/สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันต้นดู่

              9.    สนามกีฬา หมู่ที่9 บ้านห้วยงูกลาง

                  - สนามฟุตซอลหมู่บ้าน

                  - สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง

             10.   สนามกีฬา หมู่ที่10 บ้านสบมาว

                  - สนามกีฬาหมู่บ้าน

                  - สนามกีฬาโบสถ์คริสตจักรฝางที่ 1

             11.   ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่11 บ้านใหม่สันต้นดู่

                  - สนามเปตองหมู่บ้าน

             12.   ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่12 บ้านสันป่าข่า

                   - สนามเปตองหมู่บ้าน

             13.   ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว

                   - สนามเปตองหมู่บ้าน 

                  - สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เทศบาลตำบลสันทราย

             14.    ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เหนือ

                  - ลานกีฬาหมู่บ้าน

                  - ลานกีฬาโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

             15.   ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง

                  - สนามเปตองหมู่บ้าน

             16.   ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ

                  - สนามเปตองหมู่บ้าน

                  - สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันทราย

             17.   ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่17 บ้านต้นส้านใน

             18.   สนามเปตองหมู่บ้าน

 

6.      ระบบเศรษฐกิจ

          6.1    การเกษตร

อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพทำนา  ทำไร่ ทำสวน

                   -  พื้นที่ทำนา              7,222   ไร่

                   -  พื้นที่ทำสวน            6,300   ไร่ 

 

 พื้นที่สวนที่สำคัญ  ได้แก่

                    ส้ม  มะม่วง  ลำไย  ลิ้นจี่ เงาะ ฯลฯ

พื้นที่ทำไร่และพื้นที่อื่นๆ  ประมาณ  4,065  ไร่ พืชไร่ที่สำคัญได้แก่

                    ถั่วเหลือง  มันฝรั่ง  กระเทียม  หอมหัวใหญ่  พริกขี้หนู ข้าวโพด ยาสูบ ฯลฯ

 

             6.2 การประมง

                   ไม่มี

 

           6.3 การปศุสัตว์

           ปศุสัตว์   สัตว์เลี้ยงในพื้นที่

โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  ฯลฯ

 

          6.4  การบริการ

บริการนวดแผนโบราณ จำนวน   9   แห่ง ได้แก่

 1. นวดแผนไทย                    นางทองใบ  แก้ววรรณี  ตั้งอยู่เลขที่ 181 ม.1
 2. กนกวรรณนวดแผนไทย      นางธรรมวรรณ ผิวบาง  ตั้งอยู่เลขที่ 185 ม.2
 3. นวดแผนไทย                    นางนงคราญ  มันทะเล ตั้งอยู่ที่ 109/1 ม.2
 4. พรรณีนวดแผนไทย           นางพันธ์นี อินถา  ตั้งอยู่ที่ 68 ม.6
 5. บงกชนวดแผนไทย            นางบงกช  โพธิมา  ตั้งอยู่ที่ 378 ม.7
 6. นวดแผนไทย                    นางแก้วมา พงษ์แดง ตั้งอยู่ที่ 34 ม.15
 7. นวดแผนไทย                    นางจันทรา  ทรายปัญญา ตั้งอยู่ที่ 139 ม.15
 8. รื่นรมย์นวด                       นางจันทร์แรม  ใจฟอง  ตั้งอยู่ที่ 162 ม.15
 9. ป้าผัดนวด                        นางสุนา   ดวงประเสริฐ  ตั้งอยู่ที่ 29/1 ม.7

 

  บริการร้านเสริมสวย  จำนวน  20  แห่ง ได้แก่

 1. ร้านเสริมสวยอิงออม         นางสุรภี  สุวรรณนำ  ตั้งอยู่ที่ 11 ม.1
 2. ร้านพรรณี                        นางพรรณี  มันทะเล  ตั้งอยู่ที่ 109/1 ม.2
 3. ร้านไอติมบิวตี้ซาลอน       นายธนาธิป  อุปละปัญญา  ตั้งอยู่ที่ 50/1 ม.3
 4. ร้านเสริมความงามสีรุ้ง       นายศศิประภา  พุฒอ่อน  ตั้งอยู่ที่ 459 ม.3
 5. ร้านมิงค์เสริมสวย             นางสาวเบญจมาศ มหายศ  ตั้งอยู่ที่ 88 ม.4
 6. ร้านตัดผมชาย                 นายอำพร  ตาเหียง  ตั้งอยู่ที่ 307 ม.5
 7. ร้านนุชบิวตี้                     นางสาวกัลยา  สมสะอาด  ตั้งอยู่ที่ 133 ม.6
 8. ร้านอ้อยบิวตี้                   นางสาวณัฐสุรางค์  คงแก้ว  ตั้งอยู่ที่ 266/1 ม.6
 9. ร้านเสริมสวยนงลักษณ์    นางนงลักษณ์  กันทะวงค์  ตั้งอยู่ที่ 72 ม.7
 10. ร้านเสริมสวยน้ำมิ้น          นางเกศราภรณ์  ศรีมูล ตั้งอยู่ที่ 334/1 ม.7
 11. ร้านตัดผมชาย                นายเดชา  สำราญ  ตั้งอยู่ที่ 29 ม.7
 12. ร้านเสริมสวย                  นางไพร  ยะบุญ  ตั้งอยู่ที่  388 ม.8
 13. ร้านตัดผม                      นายศราวุธ  ญานะ  ตั้งอยู่ที่  12 ม.8
 14. ร้านตัดผมชาย                นายสมศักดิ์  พันลาย  ตั้งอยู่ที่ 213 ม.9
 15. ร้านยีนส์บาร์เบอร์            นายนัทธพงศ์  วรรณลิมงคล  ตั้งอยู่ที่ 51 ม.10
 16. ร้านคิ้วงามกับน้ำปู๋           นางสาวเพชรดารินทร์  ธราธัญวิเชียร ตั้งอยู่ที่ 164/1 ม.10
 17. ร้านตัดผมสวยเสมอ         นางสาวณัฎฐณิชา  ไชยชมพู  ตั้งอยู่ที่  395 ม.11
 18. ร้านเสริมสวย                  นางสุคนธ์  โปธิมา  ตั้งอยู่ที่ 132 ม.13
 19. ร้านเสริมสวยกมลทิพย์    นางยุพิน  ตาปัญญา  ตั้งอยู่ที่ 160 ม.15
 20. ร้านตัดผม                      นายจำนง  เทพเดชา  ตั้งอยู่ที่  476 ม.16

 

 โรงแรมในพื้นที่  จำนวน  8   แห่ง ได้แก่

 1. โรงแรมสตาร์                นายดวงดี  คงวิจิตรานนท์  ตั้งอยู่ที่ 225 ม.1
 2. โรงแรมพาสดาว            นายพิเชษฐ์  โกณสัก  ตั้งอยู่ที่ 209 ม.1
 3. โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์  บริษัท ตักทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 117,117/1 ม.2
 4. โรงแรม บีบี แอน           นางสาวแต๋ว  เศรษฐกิจโรจน์  ตั้งอยู่ที่ 50/5 ม.3
 5. โรงแรมฝางโมเดิร์น       นายนรินทร์  ฟองดวง  ตั้งอยู่ที่ 405 ม.3
 6. โรงแรมชญาภา            นางสาวกาญจนา  สุทธะป๊อก  ตั้งอยู่ที่ 535 ม.3
 7. โรงแรมต้นฝาง             นายอิทธิพงศ์  วรรณลังกา  ตั้งอยู่ที่ 61/1 ม.6
 8. โรงแรมชิดสาอินน์        นายสาโรจน์  ปิ่นทรายมูล  ตั้งอยู่ที่ 4 ม.7 

 

รีสอร์ทในพื้นที่  จำนวน  2  แห่ง ได้แก่         

 1. บ้านสวนฟ้าใส  นายนิรันดร์  นาคเสน  ตั้งอยู่ที่ 58 ม.10
 2. บ้านดินรีสอร์ท  นายธนรัช  ใหม่ไชย  ตั้งอยู่ที่ 87 ม.2

โรงสีข้าวในพื้นที่ จำนวน   3  แห่ง  ได้แก่

 1. โรงสีข้าว  นางบัวซอน  ต้นใส  ตั้งอยู่ที่ 420 ม.3
 2. โรงสีข้าว  นายสม  ถาบุรี  ตั้งอยู่ที่ 368 ม.6
 3. โรงสีข้าว  นายปัญญา  จุลวรรณา  ตั้งอยู่ที่ 289 ม.16

 

ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ จำนวน  2  แห่ง ได้แก่

 1. บมจ.สยามแม็คโคร   ตั้งอยู่ที่ ม.3
 2. บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่ ม.2

 

อู่ซ่อมรถในพี้นที่ จำนวน   7  แห่ง  ได้แก่

1. อู่ช่างอ้วน  ตั้งอยู่ที่ ม.7

2. อู่แสงมณี  ตั้งอยู่ที่ ม.7

3. อู่สุวรรณดีเซล  ตั้งอยู่ที่ ม.3

4. อู่ศรีมิตรกลการ  ตั้งอยู่ที่ ม.2

5. อู่ยนตร์กิจ  ตั้งอยู่ที่ ม.6

6. อู่สมจิตรการช่าง  ตั้งอยู่ที่ ม.6

 

         6.5 อุตสาหกรรม     

        การอุตสาหกรรม

มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน  ได้แก่ 

        - การแปรรูปมันฝรั่ง ของหมู่ 8 บ้านสันต้นดู่

        - ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่  ของหมู่ 16 บ้านสันทรายเหนือ

       - หัตถกรรมเชือกถัก ของหมู่ 3 บ้านสันทราย 

       - การทำแคบหมูและน้ำพริกตาแดง ของหมู่ที่ 3 บ้านสันทราย

 

         6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

          -  กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ 5 บ้านห้วยงูใน (ทำไม้กวาดดอกหญ้า)

          -  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 8 บ้านสันต้นดู่ (ปลูกชะอม,ผักหวาน)

          -  กลุ่มผู้พิการตำบลสันทราย (ทำดอกไม้ประดิษฐ์)

          -  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยงูใน (ทำสมุนไพรขิงผง, ขิงอบแห้ง)

          -  กลุ่มเรือนรักษ์สุขภาพ ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันทราย (ทำลูกประคบ, สมุนไพรสำหรับต้ม-อบไอน้ำ)  

         6.7  แรงงาน

             ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม  ได้แก่   ทำนา ทำไร่ ทำสวน  ปลูกข้าว ยาสูบ  ข้าวโพด  หอมแดง  กระเทียม  ส้ม  ลิ้นจี่  มั่นฝรั่ง 
รวมทั้งปลูกขิง  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง  และมีแรงงานแฝงไทใหญ่
ซึ่งอพยพเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อหนีปัญหาทางการเมืองและเข้ามาขายแรงงาน

         6.8  ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลสันทราย อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ตลาดบ้านสองแคว                  เปิดบริการทุกวัน

ตลาดนัดบ้านห้วยงูนอก            เปิดทุกวันอังคาร บริเวณหน้าวัดโสตยาราม

ตลาดนัดบ้านห้วยงูกลาง           เปิดทุกวันศุกร์ บริเวณหน้าวัดสุนทราราม

ตลาดนัดบ้านสันต้นดู่               เปิดทุกวันพฤหัสบดี 

ตลาดนัดบ้านสบมาว               เปิดทุกวันเสาร์แรกของเดือน บริเวณโบสถ์คริสตจักรที่ 1 ฝาง

 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          7.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนในตำบลสันทรายนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 94.85

ร้อยละ  5.15  นับถือศาสนาคริสต์ 

 

มีวัดทั้งหมด  9  แห่ง

 1. วัดนันทาราม                    หมู่ที่    2        บ้านนันทาราม
 2. วัดศรีมงคล                      หมู่ที่    3        บ้านสันทราย
 3. วัดโสตยาราม                   หมู่ที่    4        บ้านห้วยงูนอก
 4. วัดโสภณาราม                  หมู่ที่    5        บ้านห้วยงูใน
 5. วัดศรีบุญเรือง                   หมู่ที่    7        บ้านสองแคว
 6. วัดสุนทราราม                  หมู่ที่    9        บ้านห้วยงูกลาง
 7. วัดสันต้นดู่                      หมู่ที่    11      บ้านใหม่สันต้นดู่
 8. วัดศรีถ้อย                       หมู่ที่    12      บ้านสันป่าข่า
 9. วัดต้นส้านสามัคคีธรรม         หมู่ที่    17      บ้านต้นส้านใน

 

 โบสถ์คริสต์ทั้งหมด  5  แห่ง 

 1. คริสตจักรที่ 1 ฝาง หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว
 2. คริสตจักรฟิลาเดเฟีย หมู่ที่ 5   บ้านห้วยงูใน
 3. คริสตจักรพระคุณ หมู่ที่ 5   บ้านห้วยงูใน
 4. คริสตจักรธาราธรรม หมู่ที่ 5   บ้านห้วยงูใน
 5. คริสตจักรรพระแม่มาเรียอุปถัมภ์ หมู่ 5

       7.2  ประเพณีและงานประจำปี

            - ช่วงเดือนเมษายน จัดงานประเพณีแห่พระและประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

            - ช่วงเดือนพฤศจิกายน จัดงานประเพณีลอยกระทง

            - ช่วงเข้าพรรษา  จัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

            - ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ประเพณีสลากภัตร

 

        7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

           ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ

           -  มันกัลยา  จากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันต้นดู่ 

           -  ขิงผง, ขิงอบแห้ง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยงูใน

           -  ลูกประคบสมุนไพร, สมุนไพรสำหรับต้ม-อบไอน้ำ จากกลุ่มเรือนรักษ์สุขภาพ ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันทราย

           -  ไม้กวาดดอกหญ้า จากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยงูใน ,  บ้านสบมาว 

           -  แคบหมู น้ำพริกตาแดง  หมู่ที่ 3

 

ภาษาถิ่น คือ

          -  ภาษาเมืองล้านนา  ภาษาปะกาเกอญอ

 

       7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

             สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ

          -  มันกัลยา  จากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันต้นดู่ 

          -  ขิงผง, ขิงอบแห้ง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยงูใน

          -  สมุนไพร  ลูกประคบ  ยาหม่อง 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

          8.1 น้ำ    

          พื้นที่ส่วนใหญ่มีน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน มีลำห้วยเล็กๆ อยู่หลายแห่ง  ลำห้วย เหล่านี้ จะมีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝน  ดังนั้น  ในฤดูแล้งจะทำให้พื้นที่บางแห่งขาดแคลนน้ำ

           แหล่งน้ำธรรมชาติ

           - ลำน้ำฝาง 

           - ลำน้ำมาว 

           - ลำน้ำห้วยงู

          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

        1.  ฝาย    จำนวน  8   แห่ง ได้แก่

          - ม.1  จำนวน 1 แห่ง

          - ม.5  จำนวน 5 แห่ง

          - ม.7  จำนวน 1 แห่ง

          - ม.12 จำนวน 1 แห่ง

 

      2.  บ่อน้ำตื้น   จำนวน     10   แห่ง ได้แก่

         - ม.3  จำนวน  1  แห่ง

         - ม.4  จำนวน  1  แห่ง

         - ม.7  จำนวน  1  แห่ง

         - ม.8  จำนวน  1  แห่ง

         - ม.9  จำนวน  2  แห่ง

         - ม.13  จำนวน  2  แห่ง

         - ม.15 จำนวน  1  แห่ง

         - ม.11  จำนวน  1  แห่ง

 

       3. ระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  13  แห่ง

ได้แก่  หมู่ที่ 3, 4, 5,  6, 8, 9, 11, 12, 13,14, 15, 17

- อ่างเก็บน้ำ  ม.5  จำนวน  1  แห่ง 

 

         8.2 ป่าไม้

          มีป่าชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านห้วยงูใน พื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ หรือประมาณ 2.08 ตารางกิโลเมตร

 

         8.3  ภูเขา

         พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดภูเขา

 

         8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะต่อการเกษตรกรรม  การค้า  และส่งเสริมอาชีพ                                 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 32
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 39
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 373
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1,340
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,445
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 113,053
วันจันทร์ ที่ 29 พ.ค. 2566
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน