เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

sansai-logo.png

 วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลสันทราย 

ตำบลแห่งความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันทราย
            1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
            2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
            3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
            4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
            5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
            6.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
            7.การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันทราย ( 2557 - 2561 ) และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
            1.1 การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน
            1.2 การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาสะพาน ท่อเหลี่ยม รางระบายน้ำ
            1.3 การพัฒนาระบบไฟฟ้า
            1.4 การพัฒนาระบบสื่อสารและคมนาคม
            1.5 การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุง อาคาร ศาลาเอนกประสงค์ ป้าย ป้ายจราจร

2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
            2.1 การพัฒนาสนับสนุนและการส่งเสริมอาชีพ
            2.2 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน
            2.3 การพัฒนาสนับสนุนและติดตามแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
            2.4 การพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            3.1 การพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม แหล่งต้นน้ำและป่าไม้
            3.2 การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
            4.1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
            5.1 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพชีวิต
            5.2 การพัฒนาด้านนันทนาการและกิจกรรมกีฬา
            5.3 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาล
            5.4 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
            5.5 การพัฒนาด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์การระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
            6.1 การพัฒนาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
            6.2 การพัฒนาสนับสนุนและพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
            6.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

            7.1 การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้
            7.2 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและการบริการทั่วไป
            7.3 การพัฒนาอาคารสถานที่และการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
            7.4 การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

 

            นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย เพื่อเป็นแนวทางกำหนดการบริหารของเทศบาลตำบลสันทราย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมภารกิจหลัก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย ได้กำหนดแนวทางในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสาม ปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 ) มีดังนี้

1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา และศิลปวัฒนธรรม

            1.1 ส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่เด็กเล็ก ระบบการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้เด็กทุกคนมี การศึกษาที่เท่าเทียมกัน
            1.2 ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการเล่นหรือแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนประเภทต่างๆ และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัย ของประชาชน ดังคำว่า “ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ”
            1.3 สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างชุมชน องค์กร และการแข่งขันกีฬาประเพณีพื้นบ้านของท้องถิ่น
            1.4 ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน ประชาชน ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาให้มีโอกาสเข้าแข่งขันตั้งแต่กีฬาระดับท้องถิ่นไปจนถึงกีฬาระดับชาติ
            1.5 จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬา
            1.6 สนับสนุนบทบาทสถาบัน บวร (บ้าน,วัด,โรงเรียน) ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อร่วมพัฒนา ชุมชนของท้องถิ่น
            1.7 สนับสนุนการฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยพระสงฆ์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และประชาชนต่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการการศึกษา ตั้งแต่เด็กเล็ก ระบบการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้เด็กทุกคนมีการศึกษา เท่าเทียมกันตลอดจนแนะนำและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง งานประเพณีพื้นบ้าน เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
            1.8 สนับสนุนโครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง บังเกิดผลดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
            2.1 ส่งเสริมการป้องกันและระงับโรค เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
            2.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้น ด้านสุขอนามัย ของพี่น้องด้วยการร่วมมือกับโรงพยาบาล เช่น ส่งเสริมสุขภาพ
            2.3 พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนให้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการทุพพลภาพ ให้ได้รับการดูแลและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
            2.4 สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีหลักประกันด้านอาชีพ/รายได้ และการเข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
            2.5 ส่งเสริมสนับสนุนงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีคุณภาพ สามารถให้บริการ และช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            3.1 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่ชุมชน ด้วยการร่วมมือกับภาครัฐต่างๆ ในการแก้ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ซึ่งเป็น พื้นฐานที่ทำให้ชุมชนและสังคมได้รับความเดือดร้อนให้หมดไปจากพื้นที่
            3.2 ส่งเสริมด้านสวัสดิการ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ตำรวจบ้าน/ อปพร. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3.3 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานด้วยความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

4. นโยบายด้านการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
            4.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพ โดยพร้อมส่งเสริมการลงทุนในทุกอาชีพและทุกโครงการตาม ความต้องการของประชาชน ซึ่งจะต้องเป็นภารกิจหลักในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปในอนาคต
            4.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
            4.3 สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อความอยู่ได้และความอยู่รอดของสมาชิก ตามขั้นตอนอย่างพอเพียง

5. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
            5.1 ส่งเสริมการอบรมสร้างจิตสำนึก เฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ การจัดสวนสาธารณะ การร่วมสร้างความร่มรื่นสองข้างทางในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
            5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และลดการใช้สารเคมี
            5.4 สนับสนุนการบำรุงรักษาแหล่งน้ำสาธารณะของท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของท้องถิ่น
            5.5 สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. นโยบายด้านเกษตรกรรม
            6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต การพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้รับผลคุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกร
            6.2 สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน แหล่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
            6.3 สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร การเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลราคาพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในการขายผลิตผลของเกษตรกร
            6.4 ประสานขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ ในการจัดให้มีการเรียน การสอน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างอาชีพเสริม
ให้แก่ประชาชนในยามว่าง เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริมหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น

7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            7.1 พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน รางระบายน้ำ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ
            7.2 พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาประปา และกำลังการผลิต รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ
            7.3 ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา

8. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
            8.1พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
            8.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

9. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            9.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
            9.2 จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับชุมชนทุกหมู่บ้านในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้ทันที

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 0
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 0
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 115,490
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน