เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดราคากลางเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดราคากลางดาวน์โหลดที่นี่

 ราคากลางปีงบประมาณ 2562

1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทสบาลตำบลสันทราย หมู่ที่ 15 

 ราคากลางปีงบประมาณ 2561

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้านสันหนองเขียว ซอย2

2.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ 11 บ้านใหม่สันต้นดู่ ลำเหมืองแหย่ง

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 3 บ้านสันทราย

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 7 บ้านสองแคว

5.โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอย 7 บ้านสันทรายเหนือ ม.16

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 8 บ้านสันต้นดู่

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 8 บ้านสันต้นดู่

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ 8 บ้านสันต้นดู่

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านสันต้นดู่ หมู่ 8 เชื่อม ซอย 1  บ้านใหม่สันต้นดู่ หมู่ 11

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านสองแคว หมู่ 7

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองแคว หมู่ 7 ต.สันทราย เชื่อมบ้านหนองยาว   หมู่ 17 ตำบลแม่สูน

12. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองแคว หมู่ 7 เชื่อมบ้านสันหนองเขียว หมู่ 13

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงูใน หมู่ 5 เชื่อม หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เผอะ

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงูนอก เชื่อม บ้านต้นส้านใน หมู่ 17

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านนันทาราม หมู่ 2 เชื่อมบ้านสบมาว หมู่ 10

16.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนสายหลัก หมู่ 1 บ้านแม่มาว

17.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก  หมู่ 2  บ้านนันทาราม

18.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ 14 บ้านใหม่เหนือ ซอย 5

19.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.หมู่ 16 บ้านสันทรายเหนือ ซอย 4

20.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 10 บ้านสบมาว ไปหัวทุ่ง

21.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก หมู่ 1 บ้านแม่มาว

22.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย-หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน

 

ราคากลางปีงบประมาณ 2560

1.สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย

2.งานถมดินปรับพื้นที่ตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการประชาชน

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 12 ตำบลม่อนปิ่น

4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 10

5.โครงการจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแคว

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 เชื่อมหมูที่ 8

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองกลาง  หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 15

8.จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

9.โครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการประชาชน

10.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว

11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ซอย 2

12.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน

13 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 7 บ้านสองแคว

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่

15 โครงการกาอสร้างถนน คศล. หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว ซอย 8

16. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้านต้นส้านใน

17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.พร้อมฝาปิดหมูที่ 14 บ้านใหม่เหนือ ซอย 2

19. โครงการวางท่อระบายน้ำ คศล.พร้อมย่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ซอย 2

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.แบบมีฝาปิดหมู่ที่ 10 บ้านสบมาว

21. โครงการก่าสร้างสะพาน คสล. หมู่ 15 บ้านท่ากว้าง

22.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ซอย3

23.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก ซอย 13

24.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมูที่ 12 บ้านสันป่าข่า

25.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ซอย 9/1

26.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ซอย 9

27.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ซอย 5

28.งานซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงู

29. โครงการปรับปรุงซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 107 หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว- หมู่ 2 บ้านนันทาราม

 

 

 

 

 

ราคากลางปีงบประมาณ 2559

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว

2.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เหนือ

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลสันทราย

4.โครงการจ้างเหมายานพาหนะเดินทางศึกษาดูงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

คณะผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ท้องถิ่น ประจำปี 2559

5.สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ซอย 9 จากวัดสันทรายถึง ซอย 10

6.สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านใหม่สันต้นดู่ ซอย 3 เชื่อมซอย 5

7.จ้างเหมาดำเนินการขนดินขุดสระเก็บน้ำถมขึ้นรูปคันทางถนนในพื้นที่

8.จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์

9.จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง

10.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน

11.โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว

12.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 12

13.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่  15 เชื่อมหมู่ที่ 16

14.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 17 บ้านต้นส้านใน ซอย 5 เพื่อเชื่อมถนนคสล.เดิม

15.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ซอย 6 เพื่อเชื่อมถนนคสล.เดิม

16.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  5 บ้านห้วยงูใน สายปะกาเกอญอ เชื่อมถนนคสล.เดิมสายที่ 1

17.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  5 บ้านห้วยงูใน ซอย 4 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 2

18โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  9 บ้านห้วยงูกลาง ซอย 4 เชื่อม ซอย6 สายที่ 1

19.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  9 บ้านห้วยงูกลาง ซอย 5/1 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 2

20.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  10  บ้านสบมาว ซอย 5 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 1

21.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  10  บ้านสบมาว ซอย 6 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 2

22.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  16  บ้านสันทรายเหนือ ซอย 6 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 1

23.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  16  บ้านสันทรายเหนือ ซอย 4 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 2

24.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  8  บ้านสันต้นดู่ ซอย 2 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 1

25.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  8 บ้านสันต้นดู่ ซอย 4 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 2

25.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  8 บ้านสันต้นดู่ ซอย 5 ถึง ซอย 7เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 3

26.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  11  บ้านสันต้นดู่ ซอย 4 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 1

27.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  11  บ้านสันต้นดู่ ซอย 3 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 2

28.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  13  บ้านสันหนองเขียว ซอย 3 เชื่อมถนนลาดยางเดิม สายที่ 1

29.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  13  บ้านสันหนองเขียว ซอย 5 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 2

30.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  13  บ้านหนองเขียว ซอย 7 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 3

31.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  13  บ้านสันหนองเขียว ซอย 8/1 เชื่อมถนนคสล.เดิม จนถึงซอย        8 สายที่ 4

32.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  13  บ้านสันหนองเขียว ซอย 11 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 5

33.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  13  บ้านสันหนองเขียว ซอย 13 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 6

34.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่  15  บ้านท่าหว้าง ซอย 4 เชื่อมถนนคสล.เดิม

 

 

ราคากลางปีงบประมาณ 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านห้วยงูนอก ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่จอดรถ

สอบราคาซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2,531.25 ลบ.ม

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่จอดรถ

สอบราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว-หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ (ครั้งที่ 2)

จัดซื้อที่ดินภายในเขตตำบลสันทราย 1 แห่ง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

 

ราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  รายละเอียด

 

                 1.โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 4 ล้อ   2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7     3.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13     4.ถนนผิวลาดยางแอดฟัสติกคอนกรีต

 

5.รถขุดตีนตะขาบ  6.รถยนต์บรรทุกกระบะพื้นเลียบท้ายลาด  7.จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน  8. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)

 

dowload_2.jpg

 

ราคากลาง  5 โครงการ

 

ราคากลาง จ่ายขาด 4 โครงการ

 

ราคากลางเปลี่ยนแปลง 4 โครงการ

 

ราคากลาง รถ 4 ประตู

 

ราคากลาง คสล. สันทรายเหนือ 1

 

ราคากลาง คสล. สันทรายเหนือ 2

 

ราคากลาง คสล. สันหนองเขียว 1

 

ราคากลาง คสล. สันหนองเขียว 2

 

ราคากลาง คสล. ห้วยงูกลาง 1

 

ราครากลาง คสล. ห้วยงูกลาง 2

 

ราคากลาง คสล. ห้วยงูใน 1

 

ราคากลาง คสล. ห้วยงูใน 2

 

ราคากลางอาหารเสริม นม

 

ราคากลางอาหารเสริม นม1

 

ราคากลาง ม.3 (ถนนผิวลาดยางแอดฟัลท์ติดคอนกรีต ม.3)

 

ราคากลาง ม.7 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบน้ำล้อง ม.7)

 

ราคากลาง ม.13 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13)

 

ราคากลาง รถขุดตีนตะขาบ

 

ราคากลาง รถพื้นเลียบท้ายลาด

 

ราคากลาง หนังสือพิมพ์

 

ราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  รายละเอียด

                 1.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.โครงการปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน 4.โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน   5.โครงการจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 6.โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์

dowload_2.jpg

 

 

 

 

 

 

     

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 73
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 70
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 241
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 487
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1,376
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,977
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 109,734
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน