เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พันธกิจเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

sansai-logo.png

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
             1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐาน
             2. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่รับถ่ายโอน โดยให้มีประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบภายใต้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
             3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
             5.การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
             6.การส่งเสริมในด้านการศึกษายุคใหม่
             7.การส่งเสริมและดูแลด้านสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

             จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
             1. การได้รับการบริการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
             2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
             3. การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพึ่งตนเองได้
             4. การได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
             5. การศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย
             6. ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
             7. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
             8. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             9. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             10. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
             11. การเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
             12. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 44
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 92
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 181
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 443
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 451
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,694
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 77,131
วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน