เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พันธกิจเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

sansai-logo.png

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
             1. ขับเคลื่อนชุมชนแบบมีส่วนร่วม หลักคิด ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์
             2. จัดระบบเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนสู่ตำบลสร้างสุข
             3. จัดระบบบริการสาธารณะอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
             4. จัดระบบ IT เป็นเครื่องมือการพัฒนาชุมชน Wi-Fi,Cctv,Application

             จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

             1. การได้รับการบริการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
             2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
             3. การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพึ่งตนเองได้
             4. การได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
             5. การศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย
             6. ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
             7. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
             8. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             9. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             10. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
             11. การเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
             12. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 32
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 33
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 373
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1,334
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,445
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 113,047
วันจันทร์ ที่ 29 พ.ค. 2566
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน