เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕7

************************

ตามที่เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชน การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ตำบลสันทรายได้อย่างทั่วถึงและจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีระเบียบรองรับการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย และเพื่อให้มีความสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ดังนั้นจึงสมควรแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย ให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย  พ.ศ. ๒๕๕7

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“กองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

/คณะกรรมการ…

 

                                                  -2-

 

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย

“การจัดการบริการสาธารณสุข” หมายความว่า  การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

“สถานบริการ” หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

“หน่วยบริการ” หมายความว่า  สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า  หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุข เป็นต้น

“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า  หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงแต่อาจดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด     เป็นต้น

“กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคประชาชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่นตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

ข้อ ๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทรายรักษาการให้เป็นไปตาม ระเบียบนี้

            ข้อ ๖ ที่ตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

/หมวด ๑…

 

-3-

 

หมวด ๑

วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย

……………………………………………………

ข้อ 7  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสันทราย สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อ 8  เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ

 ข้อ 9 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น

ข้อ 10  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของเทศบาลตำบลสันทราย

            ข้อ 11  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ได้

/หมวดที่ 2...

                                                        -4-

 

   หมวด 2

สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย      ..............................................

            ข้อ ๑๒   สมาชิกกองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            (๑)  มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ในเทศบาลตำบล สันทราย

            (๒)  เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติ ตามระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย

 

หมวด 3

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย..............................................

ข้อ 13  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย ประกอบด้วย

  (๑) นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย                                            เป็นประธานกรรมการ

  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน ๒ คน                                       เป็นรองประธานกรรมการ

  (๓) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายที่สภาเทศบาลตำบลสันทราย

       มอบหมายจำนวน ๒ คน                                                   เป็นกรรมการ

  (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่                                      เป็นกรรมการ

  (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ที่คัดเลือกกันเอง

       จำนวน ๒ คน                                                                เป็นกรรมการ

  (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน

       หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกิน ๕ คน                          เป็นกรรมการ

  (๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

       หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ หน่วยละ ๑ คน              เป็นกรรมการ

  (๘) ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่

       นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมอบหมาย                                เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

/(9) ผู้อำนวยการ...

                                                    -5-

 

(9) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือ       เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

      ส่วนสาธารณสุข หรือ ที่เรียกชื่ออื่นของเทศบาลตำบลสันทราย

      หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมอบหมาย

     สาธารณสุขอำเภอฝาง และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน

 การคัดเลือกกรรมการ (5) และ (6) ให้เทศบาลตำบลสันทราย จัดประชุมเพื่อให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

  กรณีในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสันทราย ที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า 2 แห่งให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามวรรคสองมาบังคับใช้เพื่อคัดเลือกหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่จำนวน 2 คนเป็นกรรมการ

  ให้กรรมการตาม (1) และ (3) - (8) ประชุมคัดเลือกกรรมการ (2) จำนวน 2 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง

ข้อ 14 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งครบวาระ 4 ปีแล้ว หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน

ในกรณีที่กรรมการวรรคหนึ่ง พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง (1) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามลำดับ แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง (1) ไม่มีหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตำบลสันทราย ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน

ข้อ 15 กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ 13 วรรค (2)(4)(5)(6) พ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

                            / (1) ตาย...

 

                                                     -6-

 

(๑)  ตาย

(๒)  ลาออก

(๓)  ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น

(๔)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย

(6)  ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ 16  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  (๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย

กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้เสนอและดำเนินการแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมนั้น

  (๒) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะทำงานหรือผู้ดำเนินงาน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557

  (๓) ควบคุมและกำกับดูแลการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลสันทราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

  (๔) กำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 7 ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

  (๕) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

/(6) ให้คำแนะนำ...

 

                                                       -7-

 

 (๖) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้สำนักงานสาขาจังหวัด สำนักงานเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 (8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น และให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน

หมวด 4

ที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย

                                     ..............................................

ข้อ 17  เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย ประกอบด้วย

  (๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด และสำหรับปีงบประมาณ 2557 ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 45 บาทต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน

  (๒) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากเทศบาลตำบลสันทรายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  (๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น

  (๔) รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อ 18  บรรดาเงินรายรับในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือ ชื่อบัญชีเงินฝาก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสันทราย ที่เปิดไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ข้อ 19  การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติก็ได้ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทรายให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ

 

                                                     -8-

 

ข้อ 20  เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้นำฝากเข้าบัญชีตาม ข้อ 16 ภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถนำเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯนำเงินสดจำนวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนำฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้นำฝากเข้าบัญชีในวันถัดไป

หมวด ๕

การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย

                                     ..............................................

ข้อ 21  ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ภายใต้แผนงานหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

ข้อ ๒2  วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ให้จ่ายได้ ดังนี้

    (๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ

    (๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

    (๓) กรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดให้จ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ทำการเบิกจ่ายหรือออกเช็ค สั่งจ่าย ในนามของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” “หรือผู้ถือ”ออก และจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินในวันเดียวกัน หรือภายในวันทำการถัดไป

ข้อ ๒3  ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปลัดเทศบาลตำบลสันทรายคนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหนึ่งที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้จำนวน ๒ คน รวมเป็นผู้ลงนาม ๒ คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน

ข้อ ๒4  การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุขหรือ หน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ชัดเจน

 

/ข้อ ๒5 .…

 

                                                       -9-

 

            ข้อ ๒5  การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน

ข้อ ๒6  การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงินตามแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด  หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด เพื่อเก็บไว้ให้ตรวจสอบ

            ข้อ ๒7  การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ให้แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกบัญชีหนึ่งต่างหาก

            ข้อ ๒8  รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณ และการเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            ข้อ 29  ให้เทศบาลตำบลสันทราย  จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดส่งสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนด

ข้อ 30  กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ โดย ถ้าจำนวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมการกองทุนอนุมัติเป็นเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้เปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจากบัญชีทั่วไป หรือใช้บัญชีทั่วไปของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในนามของหน่วยงานนั้นๆ

ข้อ 31  ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดตามข้อ ๓๗

ข้อ 32  กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กระทำโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคากลางของทางราชการ เว้นแต่ กรณีมีความจำเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง

/ข้อ 33...

 

                                                       -10-

 

ข้อ 33  กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยอนุโลม

ข้อ ๓4  หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้ เพื่อตรวจสอบ

ข้อ ๓5  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน งาน โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

ข้อ ๓6  กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล      สันทราย ให้ใช้จ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กำหนดไว้ใน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน แต่สำหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและเงื่อนไขการดำเนินการ ดังนี้

๓6.๑ ค่าตอบแทน คณะทำงานหรือบุคคลภายนอก หากเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่กำหนดในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน

๓6.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตราตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

๓6.๓ การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการหรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง

๓6.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินไว้กับรายการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงานให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

/ข้อ 37 อัตรา...

 

                                                       -11-

   ข้อ ๓7 อัตราค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการและคณะทำงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

                    ๓7.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท และสำหรับคณะทำงาน ครั้งละไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ บาท

                   ๓7.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา(ชั่วคราว)ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

                    ๓7.3 วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม ๓7.๑ และ ๓7.๒ เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย ในปีงบประมาณนั้น

                   37.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดประชุมหรืออบรม เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 25 บาทต่อมื้อ และค่าอาหารเบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ80บาทต่อมื้อ รวมถึงการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาภายนอกของคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓8  อัตราค่าตอบแทนผู้ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ

ค่าตอบแทนสำหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม หากเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่กำหนดในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน นั้น

                               หมวด 6

ค่าใช้จ่ายของโครงการ

ที่ขอรับการงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย

                                     ..............................................

ข้อ 39  โครงการที่สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่เป็นผู้จัด หรือดำเนินงาน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้

                                                /39.1 ค่าสัมมนาคุณ...

                                                   -12-

 

39.1  ค่าสัมนาคุณวิทยากร

1) วิทยากรในการอบรมวิชาการ(ภาคบรรยาย)และเป็นการอภิปรายไม่เกิน 3 คน

- ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน                        600 บาท/ชั่วโมง/คน

2) วิทยากรกลุ่มย่อย ไม่เกิน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 73
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 70
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 241
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 487
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1,376
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,977
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 109,734
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน