เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันทราย

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสันทราย

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

                                                                                                                         ****************

          พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพบริการ

          โดยที่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และออกประกาศเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้มีความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อให้เป็นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการระบบหลักประกัน ซึ่งเทศบาลตำบลสันทราย ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 และได้ดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์2557 โดยให้ท้องถิ่นสมบทเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลตำบล สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  4. เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรงบประมาณตามรายหัวประชากรในอัตรา 45 บาท ต่อคน

                                                                                                             **********************************

ประมาณการรายรับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสันทราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

1.เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ        เป็นเงิน 532,080 บาท

2.เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสันทราย                               เป็นเงิน 372,400 บาท

3.เงินคงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ยอดยกมา                เป็นเงิน 82,785.93 บาท

                             รวมรายรับทั้งสิ้น                           เป็นเงิน 987,265.93 บาท

 

รายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 981,718.73 บาท

          อนุมัติในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้

ประเภทกิจกรรม

1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เป็นเงิน 348,390 บาท

          1.1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงโรค METABOLIC ประจำปี 2559                                                 เป็นเงิน  54,900 บาท

          1.2 โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปี 2559                                   เป็นเงิน  18,700  บาท

          1.3 โครงการคัดกรองโรคความเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2559                                                                เป็นเงิน  36,230  บาท

          1.4 โครงการสร้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเพื่อห่างไกลโรคเบาหวาน โรคความดัน  โลหิตสูง ปี 2559             เป็นเงิน  55,200  บาท

          1.5 โครงการรู้ก่อนปลอดภัยไม่ต้องตัดทิ้ง ปี 2559                                                                                              เป็นเงิน  11,680  บาท

          1.6 โครงการงดการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานศพ                                                                                     เป็นเงิน  21,680  บาท

          1.7 โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลสันทราย ประจำปี 2559                                                                                 เป็นเงิน  150,000 บาท

 

2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เป็นเงิน 303,359 บาท

          2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการรำวงย้อนยุค ประจำปีงบประมาณ 2559                                                                                                          เป็นเงิน  40,600  บาท

          2.2 โครงการสร้างกำกึ๊ด ลดปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์และยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนตำบล สันทราย ประจำปี 2559                                                        เป็นเงิน  45,385  บาท

          2.3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสันทรายเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2559                                                                                                       เป็นเงิน  50,540  บาท

          2.4 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559                  เป็นเงิน  49,120  บาท

          2.5 โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี ประจำปี 2559                                                                                    เป็นเงิน  35,964 บาท

          2.6 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลสันทรายเพื่อจัดกระบวนการลดปัญหายาเสพติด

                และป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน” ประจำปี 2559                                                                                         เป็นเงิน  53,150 บาท

          2.7 โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง

               โรคหัวใจและหลอดเลือดบ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2559                                                                           เป็นเงิน  14,300  บาท

          2.8 โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ

                และหลอดเลือดบ้านห้วยงูใน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2559                                                                                          เป็นเงิน  14,300  บาท

 

3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์อื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์อื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  เป็นเงิน 213,615 บาท

          3.1 โครงการสร้างเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ตำบลสันทราย อำเภอ  ฝาง จังหวัดเชียงใหม่                                                 เป็นเงิน  160,190 บาท

          3.2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก และป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ                                                                                                   เป็นเงิน   20,800  บาท

          3.3 โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2559                                                                                                                                                เป็นเงิน   32,625 บาท

 

4.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ เป็นเงิน 100,000 บาท

          4.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาบริหารจัดการ                                                                                                                  เป็นเงิน 100,000  บาท

 

5.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เป็นเงิน 16,354.73 บาท

          5.1 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน  พื้นที่                                                                     เป็นเงิน 16,354.73 บาท

ประเภทที่ 1 การจัดบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

พื้นที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัด(kpl)

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.1โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงโรค METABOLIC ประจำปี 2559

1.เพื่อให้ประชาชนที่มีอายุ15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

 2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้กับกลุ่มเสี่ยง

3.ให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหลอดเลือดสมอง

4.เพื่อติดตามการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านสองแคว จำนวน 10 หมู่บ้าน                                 

 1.กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ได้รับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน

 50 คน

 2.กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวน 100 คน

 

 1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2.ประชาสัมพันธ์การคัดกรองความเสี่ยงเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการฯ

 3.จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆในการเก็บข้อมูลคัดกรองความเสี่ยง

 4.ติดต่อวิทยากร อาหารสำหรับการจัดอบรม

 5.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

 6.ดำเนินงานตามโครง 

 การ

 7.ประเมินผล สรุป

 8.รายงานผลการดำเนิน 

 งาน

ปีงบประมาณ 2559-2561

1.ค่าอาหารกลางวันเมนูชูสุขภาพ ผู้เข้าอบรม 1 มื้อๆละ 80 บาท จำนวน 150คนๆละ 2 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผู้เข้าอบรม 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 150 คนๆละ 2 วันเป็นเงิน 15,000 บาท

3.ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมจำนวน 3 รุ่นๆละ2 รุ่นๆละ 3 ท่านๆละ 2ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท

4.ค่าคู่มือกลุ่มผู้ป่วย จำนวน 150 เล่มๆละ 30 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท

5.ค่าป้ายไวนิลโครงการฯจำนวน 1 ป้ายๆละ 600บาท เป็นเงิน 600 บาท

รพ.สต.บ้านสองแคว                                  

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

54,900 บาท

 

ประเภทที่ 1 การจัดบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

พื้นที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัด(kpl)

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.2 โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปี 2559

1.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความรู้ในการดูแลตนเองจากภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้อง

2.เพื่อลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านสองแคว  จำนวน 10 หมู่บ้าน                                  

1.ประเมินผลความรู้ พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ก่อน-หลังการอบรม

2.รายงานอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน

 

1.จัดทำทะเบียนประชากรกลุ่มเป้าหมายและคัดเลือกผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยเก่าที่ควบคุมระดับน้ำตาลและระดับความดันโลหิตไม่ได้

2.จัดค่ายเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน

3.สรุปและประเมินผลโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย

ปีงบประมาณ 2559-2561

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ80บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ2มื้อๆละ25บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

3.ค่าป้ายไวนิลโครงการฯจำนวน 1 ป้ายๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท

4.ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมจำนวน 3 ท่านๆละ2ชั่วโมงๆละ600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

5.ค่าคู่มือกลุ่มผู้ป่วย จำนวน 50 เล่มๆละ 30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท

 

 

 

รพ.สต.บ้านสองแคว                                   

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

18,700 บาท

 

 

ประเภทที่ 1 การจัดบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

พื้นที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัด(kpl)

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.3 โครงการคัดกรองโรคความเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี2559

1.เพื่อให้ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองหาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ครอบคลุมร้อยละ 90

2.เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจซ้ำจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอกและส่งต่อเพื่อตรวจรักษาทุกรายที่เสี่ยง

เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก จำนวน 7 หมู่บ้าน                                 

1.ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 2,911 คน ร้อยละ90 เท่ากับ 2,620 คน

1.1 ได้รับการคัดกรองเบาหวาน จำนวน 2,749 คน

 1.2 ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 2,303 คน

1.อบรมทีมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยงูนอก เรื่องการควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

2.จัดหาวัสดุการแพทย์ให้ทีมสุขภาพ

3.ทีมสุขภาพออกรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในหมู่บ้าน

4.ทีมสุขภาพออกรณรงค์เจาะเลือดหาระดับน้ำตาลในเลือดประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในหมู่บ้าน

5.ทีมสุขภาพแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงพบเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านห้วยงูนอกเพื่อตรวจซ้ำ

ปีงบประมาณ 2559-2561

1.ค่าอาหารกลางวันอบรมทีสุขภาพจำนวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อบรมทีมสุขภาพ จำนวน 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

3.ค่าแบบฟอร์มคัดกรอง จำนวน 2,620 ชุดๆละ 3แผ่นๆละ0.50บาทเป็นเงิน3,930 บาท

4.ค่าป้ายไวนิลรณรงค์3อ. 2ส.ขนาด 1x2 เมตรจำนวน 5 ผืนๆละ300บาท เป็นเงิน 1,500 บาท

5.ค่าพาหนะทีมสุขภาพออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 40 คนๆละ 8 วันๆละ 80 บาท เป็นเงิน 25,600 บาท

 

รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก                                   

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

พื้นที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัด(kpl)

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

6.วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ

7.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

36,230 บาท

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

พื้นที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัด(kpl)

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเพื่อห่างไกลโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพื่อให้อสม.ที่เข้ารับการอบรมมีความ รู้เรื่องโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และสามารถตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ100

2.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการอบรมมีความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยง ร้อยละ 80

3.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่ถูกต้องร้อยละ 10

 

เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก 

จำนวน 7 หมู่บ้าน                                 

1.อสม.ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องโรคเบาหวานโรคความดันโลหิต และสามารถตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 100

2.กลุ่มเสี่ยงที่ไดรับการอบรมมีความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยงร้อยละ 80

3.กลุ่มเสี่ยงที่ดีรับการอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

 1.อบรมฟื้นฟูพัฒนาทีม อสม.จิตอาสาของ รพ.สต.บ้านห้วยงูนอกโดยการอบรมเชิงปฏิบัติ การ ฝึกการปฏิบัติงานที่รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก

2.ทีมอสม.จิตอาสาออกคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในหมู่บ้านโดยบริการตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว หาค่าดัชนีมวลกาย(BMI)ตรวจวัดระดับน้ำตาลถึงครัวเรือน ติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน แนะนำให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงโดยใช้สื่อ คู่มือ

 

ปีงบประมาณ 2559-2561

1.ค่าอาหารกลางวันอบรมกลุ่มเสี่ยง จำนวน3รุ่นๆละ60คนๆละ2มื้อๆละ80บาท เป็นเงิน 28,800 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอบรมกลุ่มเสี่ยง จำนวน 3 รุ่นๆละ60คนๆละ4มื้อๆละ25บาท เป็นเงิน18,000บาท

3.ค่าสมนาคุณวิทยากรจำนวน 20 ชั่วโมงๆละ300บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

4.ค่าแบบทดสอบประเมินพฤติกรรมก่อน-หลังการอบรมจำนวน 360 ชุดๆละ10แผนๆละ0.50 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

5.ป้ายไวนิลอบรมขนาด3x1.5เมตร จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 600 บาท

 

รพ.สต.

บ้านห้วยงูนอก

ประเภทที่ 1 การจัดบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ 

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

พื้นที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัด(kpl)

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

4.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง มีค่าความดันโลหิตลดลงร้อยละ 50

 5.เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม

 เสี่ยง โรคเบาหวาน มี

 ค่าระดับน้ำตาลลดลง

 ร้อยละ 50

 6.เพื่อให้มีการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 20 ของหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน

 

4.กลุ่มเป้าหมายเข้าเข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความรู้พึงพอใจในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.สำรวจสภาวะสุขภาพและประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.กลุ่มเสี่ยง ก่อนและหลังเข้าร่วมอบรม

4.จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ความรู้

5.ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงหลังการอบรม จำนวน 1 ครั้งโดยอสม.จิตอาสา

6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.

7.คัดเลือกบุคคลต้นแบบที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และเพื่อส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

8.สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ

 

 

 

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

55,200 บาท

 

 

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

พื้นที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัด(kpl)

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.5 โครงการรู้ก่อนปลอดภัยไม่ต้องตัดทิ้ง ปี2559

1.เพื่อให้กลุ่มอสม.จิตอาสาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ 100

2.เพื่อให้อสม.จิตอาสามีทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ 100

3.เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ ร้อยละ80

4.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ80

5.สตรีกลุ่มเสี่ยงที่มีก้อนผิดปกติได้รับการตรวจเต้านมซ้ำ

 เขตรับผิดชอบของ  

รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก 

 จำนวน 7 หมู่บ้าน                                 

1.สตรีที่มีอายุ30-60ปีมีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2.สตรีที่มีอายุ30-60ปีมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง ร้อยละ80ขึ้นไป

3.สตรีกลุ่มเสี่ยงที่มีก้อนผิดปกติได้รับการตรวจเต้านมซ้ำจาก จนท.รพ.สต.และส่งต่อเพื่อตรวจรักษาทุกราย

4.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความรู้พึงพอใจในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ80

1.สำรวจข้อมูลสตรีอายุ30ถึง60ปี กลุ่มเป้าหมายอบรมเชิงปฏิบัติการอสม.ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง คัดเลือกอสม.จิตอาสาที่จะออกบริการสอนการตรวจแก่กลุ่มเป้าหมาย

2.อบรมอสม.จิตอาสา ให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองและฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

3.อสม.จิตอาสา ออกรณรงค์บริการให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้ฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สตรีกลุ่มเป้าหมายถึงบ้าน

4.ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงหลังการอบรมจำนวน1ครั้งโดยอสม.จิตอาสา

5.อสม.จิตอาสาแนะนำให้สตรีที่ตรวจพบก้อนผิดปกติ

ปีงบประมาณ 2559-2561

1.ค่าแบบฟอร์มคัดกรองจำนวน 1,280ชุดๆละ2แผ่นๆละ0.50บาท เป็นเงิน 1,280 บาท

2.ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ ขนาด1x2เมตร จำนวน8ผืนๆละ300บาท เป็นเงิน2,400บาท

3.ค่าพาหนะทีมอสม.จิตอาสา ออกให้บริการให้ความรู้ สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองถึงบ้านสตรีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน40คนๆละ4ครั้งๆละ 50 บาทเป็นเงิน8,000บาท

รพ.สต.

บ้านห้วยงูนอก

 

 

 

 

 

ประเภทที่ 1 การจัดบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์

 

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

พื้นที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัด(kpl)

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

จากเจ้าหน้าที่รพ.สต.และส่งต่อเพื่อตรวจรักษาทุกราย

6.เพื่อให้มีการรณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเองในหมู่บ้านทุก3เดือน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ

 

 

 

พบเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพื่อตรวจซ้ำและหากผิดปกติส่งต่อไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตรวจวินิจฉัยรักษาต่อไป

6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.

7..คัดเลือกบุคคลต้นแบบที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองสม่ำเสมอ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และเพื่อส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 8.สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ

 

 

 

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 0
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 0
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 115,490
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน