เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 1. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์                                               
 2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                          
 3. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 4. แบบฟอร์อมอื่นๆ
  1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  2. แบบฟอร์มอื่นๆ (หนังสือมอบอำนาจ. แจ้งรับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร, แจ้งการเสียชีวิต,  แจ้งรับเงินเบี้ยยังชีพ(กรณีรับไม่ได้มารับตามระยะเวลาที่กำหนด))
 5. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด                                              
 7. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                 
 8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             
 9. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ       
 10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป        
 11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล         
 12. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ      
 13. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป            
 14. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล     
 15. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด                                             
 16. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร                                    
 17. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                
 18. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ           
 19. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ      
 20. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป       
 21. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล            
 22. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ    
 23. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป     
 24. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล               
 25. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร    
 26. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
 27. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา     
 28. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า             
 29. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 30. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า                
 31. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่                                              
 32. การรับชำระภาษีป้าย                                            
 33. การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                       
 34. การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
 35. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1:ขั้นตอนออกคำสั่งรับทำคำขอรับใบอนุญาต)
 36. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2:ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 37. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1:ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)                        
 38. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2:ขั้นตอนออกใบอนุญาต)              
 39. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน             
 40. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน          
 41. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ       
 42. การแจ้งถมดิน                                                         
 43. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ                           
 44. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน              
 45. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33           
 46. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22                   
 47. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ                          
 48. การแจ้งขุดดิน                                                    
 49. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ                           
 50. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21                          
 51. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร                                   
 52. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21                          
 53. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน                                               
 54. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   
 55. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร    

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 0
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 0
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 115,490
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน